COVID-19 қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз!

Мекен-жайы

Тараз қ, Желтоқсан көш, 69Б

Байланыс Телефоны

+7 (7262)50-13-55 +7 (7262)54-11-24

Жұмыс уақыты

Дүйсенбі - Жұма: 09.00 - 18.00

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАРАЗ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Басты бет / ФАКУЛЬТЕТТЕР

«ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы

НУРГАБЫЛОВ МУРАТ НУРИДИНОВИЧ

Факультет деканы 

Доктор PhD     

E- mail.ru: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

 

2009-2012 жылдар аралығында Қазақ ұлттық аграрлық университетінде PhD докторантурада оқып, 2013 жылы «Қазақстанның агроөндірісін басқаруды жетілдіру» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады.

2011 жылы және 2012 жылы Америка Құрама Штаттарының Пенсильвания штатында, Пенсильвания мемлекеттік университетінде ғылыми тәжірбиеден өтіп, ғылыми – тәжірбиелік конференцияларға қатысты.

2013 жылдан қазіргі таңға дейін Тараз инновациялық – гуманитарлық университетінде «Идеология және қоғаммен байланыс» басқармасының бастығы, ректордың университеттің дамуы бойынша кеңесшісі, «Қашықтықтан оқыту» факультеті деканы қызметтерін атқарды. «Экономика және басқару» кафедрасының доценті.

М.Н. Нұрғабылов осы күнге дейін ҚР БжҒМ Білім және Ғылым саласын бақылау комитеті бекіткен басылымдарда, Thomson Reuters халықаралық ғылыми басылымдарға кіретін (нөлдік импакт-фактормен) және халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциялардың басылымдарында мақалалары жарияланды. Көптеген республикалық ғылыми – тәжірибелік іс – шараларға қатысты.

Қоғамдық және саяси жұмыстарға аянбай атсалысып, өзінің білікті маман, жанашыр азамат екенін көрсете білді.

М. Нургабыловтың ұйымдастырушылық және коммуникативтік қабілеті жоғары. Қызметтестермен және студенттермен өзін сыпайы ұстайды, қай ортада болмасын сыйлы, ұжым арасында абыройлы, құрметті.

Кафедра, факультет, институт көлемінде өтетін ғылыми және мәдени іс шараларға белсене қатысып, тапсырылған жұмысты жауапкершілікпен орындайды.

Облыстық, аудандық дөңгелек столдар, семинарлар өткізіп, өскелең ұрпақтың рухани қанаттанып, мәңгілік еліміздің ертеңіне саналатын бәсекеге қабілетті жоғары мамандар даярлау ісінде жоғары жетістіктерге қол жеткізіп келе жатқан бірегей маман. Осы бағыттағы еңбегі институт басшылығы мен облыс әкімдігі тарапынан да ескеріліп, бірқатар алғыс хаттармен, «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісімен марапатталған.

мекен жайы : Қойгелді көшесі,163 А

Факультет туралы

 

Факультет естествознания ведет поступательное развитие образовательной деятельности в учебно-методическом, научном и воспитательном направлениях. На факультете готовятся кадры по бакалавриату для химической, сельскохозяйственной промышленности, стандартизации, сертификации и метрологии, информационных технологий и вычислительной техники, ветеринарной санитарий и сферы туризма.

На факультете работает около 65 профессорско-преподавательского состава, в том числе 7 докторов наук, профессоров, более 20 кандидатов наук, доцентов. Также работают известные ученые Республики Казахстан, такие как «Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан» Ж. Абдулла, обладатель серебряной медали Ассоциации «Заслуженный работник образования Республики Казахстан» К. Токжигитов и др.
На факультете обучается около 1000 студентов. Факультет готовит специалистов в области «Биология», «Математика», «Химии», «Физики», «Информатика»,
«Вычислительной техники и программного обеспечения», «Агрономии», «Карантина растений», «Туризма», «Истории», «Ветеринарной санитарии», «Стандартизации и сертификации». На факультете имеются аудитории, лаборатории, методические кабинеты по готовящимся специальностям. Все преподаватели факультета занимаются научными исследованиями и публикуют статьи в национальных и международных научных конференциях, журналах, издает учебники, учебники, электронные учебники, монографии, вовлекает студентов в научные исследования, способствует участию в различных студенческих научных конференциях, олимпиадах, соревнованиях, а также региональных, республиканских, международных соревнованиях, спортивных соревнованиях и призы.

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Бакалавр специальностей:
ОБРАЗОВАНИЕ:
6В01501 - «География »
6В01602 - «История»
Естественные науки:
6В05101 - « Биология »
6В05301 - « Химия »
6В05302 - «Физика»
6В05401 - « Математика»
6В06101 - « Информатика»
6В05102- «Биология санитарная эпидемология»
Технические науки и технологии:
6В06102 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»
6В07501 - «Стандартизация и сертификация»
6В06103-Информационные системы и технологии
Сельскохозяйственные науки:
6В08102 - «Защита растений и карантин»
6В08123 - «Агрономия»
6В09101 - «Ветеринарная санитария»
6В11111 - «Туризм»
Магистров по специальностям:
Естественные науки, математика и статистика:
7М05301-«Физика»
7М07501- «Стандартизация и сертификация»
Педагогические науки:
7М01503- Биология
7М01501- Математика

 

В университете постоянно проводится работа по совершенствованию средств и методов учебно-воспитательного процесса, позволяющего поддерживать уровень подготовки специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и обеспечивать качество подготовки специалистов, отвечающих требованиям рыночной экономики.
За последние 3 года существенно расширена материально-техническая база учебного и научно-исследовательского процессов. Все лекционные залы оснащены интерактивными досками, в корпусах работают сотни компьютеров с выходом в Internet.
      Наука на факультете сосредоточена в лабораториях, которые органически встроены в структуру факультета. Каждая кафедра в своей структуре имеет лаборатории, многие из которых оснащены современным оборудованием, позволяющим осуществлять научную работу на современном уровне, включая выполнение студенческих квалификационных работ.
Наиболее распространенной формой участия студентов в НИР служат студенческие научные кружки (СНК), которые создаются по тематическому принципу. В университете работа СНК регламентируется документом « Положение о студенческих научных кружках ». В СНК студенты приобретают навыки работы с научными приборами, участвуют в экспериментах, выполняют анализ и обработку результатов исследований

 

В университете функционируют Агро-биологический научно-исследовательский институт (АБНИИ) и Национальный Технический комитет по стандартизации № 97, «Плодоводство, овощеводство и виноградарство». В настоящее время в АБНИИ проводятся научно-исследовательские работы на тему: «Выращивания в лабораторных условиях рачков - Артемия салина, определения биологического цикла их развития и продуктивности». Тематика исследований охватывает как региональные, так и республиканские проблемы в области производства новых селекций сельхозпродуктов, изучения экологий трансграничных водных ресурсов, нетрадиционных источников энергий, автоматизированных швейных машин для контурной обработки деталей изделия легкой промышленности и инновационных методик обучения и др.
На базе АБНИИ для студентов обучающееся по специальностям «Биология» и «Георафия» организованы аудитории занятия по отдельным дисциплинам и также проходят учебно-полевые, профессиональные практики и выполняют НИР согласно утвержденным планом НИР кафедры по предметам: зоология, ботаника, микробиология, таксидермия и т.д. Студенты во время учебных занятий и профессиональных практик ознакомливаются:
-Технологией выращивания овоще-бахчевых культур в закрытых грунтах (тепличные виды);
-Патогенными микроорганизмами, этномо-потегенными грибами и болезнями тепличных растений;
-Профилактическими мероприятиями проводимый в тепличных комплексах: внесения удобрения, биопрепаратов и т.д.
-Технология водоснабжения, орошения, культивация.
На кафедре Стандартизация, метрология и сертификация которая относится к  Национальному Техническому комитету по стандартизации № 97, за последний пять лет приобретено оборудование для НИР на сумму 4 353 511,19 тг. В частности, для выполнения темы: 
«Разработка технологии производства высококачественных кисломолочных продуктов соответствии с требованиями заказчика».
Из тем прикладных исследований наиболее важными и результативными являются следующие:
1«Исследование, моделирование и применение инновационных технологий в области естествознания» руководитель, д.т.н. Профессор Абдула Ж.
2.«Изучение био экологии и природных ресурсов трансграничных (Казахстан - Кыргызстан) водохранилищ и их использование в экономической практике» руководитель, к.с/х. н., Сейтбаев К.Ж. по результатом НИР ученые университета публикуют статьи и выступают с докладами на научных международных конференциях зарубежных стран как: Турции, Польши, Америки, Индии, Канады, России, Узбекстана, Киргизии, Китая, Кореи и др.
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой частью образовательного процесса и служит эффективным средством повышения уровня профессиональной подготовки конкурентоспособных. Результаты НИРС ежегодно представляются на студенческих научных конференциях, проходящих в 2 этапа: 1-й этап - в рамках факультетов, 2-й этап - на уровне университета. Кроме того, студенты участвуют в конференциях за пределами университета, а также в других республиканских и международных научных конкурсах и выставках.